Hodowla Psów Rasowych

Dwie Koronygłówna strona  /  main page
 

UMOWA SPRZEDAŻY PSA

Standardowa treść dokumentu

Biała Podlaska, dnia .........................................

zawarta w dniu dzisiejszym w ............................... pomiędzy  H O D O W L Ą   D W I E    K O R O N Y
reprezentowaną przez .................................................. legitymującą się dow. osob. ............................................ zam ......................................................................... tel. .......................... zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM

a ............................................., legitymującą się dow. osob. ..................... zam. ................................................................,
tel. .........................., zwaną dalej NABYWCĄ

została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiotem transakcji jest szczeniak rasy GOLDEN RETRIEVER
ur. ...................... , o numerze tatuażu .............................. , imieniu: ............................. zwany w dalszej części umowy psem.

1. Sprzedający oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w rodowód i Książeczkę Zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
2. Sprzedający sprzedaje psa za kwotę ..........., a Nabywca akceptuję tę cenę.
3. Strony ustaliły, iż zapłata za psa nastąpi w dniu sporządzenia umowy gotówką, a niniejsza umowa stanowi potwierdzenie zapłaty.
4. Sprzedający w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za umówioną zapłatą określoną w punkcie 2.
5. Sprzedający wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i akceptuje warunki zapłaty jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.
6. Nabywca oświadczenie Sprzedającego przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji zobowiązuje się do: odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także w przypadku chęci zbycia lub oddania psa do poinformowania o tym Sprzedającego, który ma prawo pierwokupu.
6. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Ustalenia dodatkowe..................................................................
9. Nabywca zgadza się/nie zgadza się na udostępnienie swoich danych osobowych firmie ROYAL CANIN w celu otrzymania bezpłatnego pakietu powitalnego dla szczeniąt.
10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

podpis                                                                          podpis
NABYWCY                                                        SPRZEDAJĄCEGO